Persoonlijke informatie

De beginselen inzake gegevensbescherming van FITCORP

Verzoeken tot wijziging van uw persoonsgegevens

- Als gebruiker van de diensten van FITCORP kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen in uw klantenaccount.

- Als u uw klantenrekening wilt verwijderen, kunt u dit doen (let op, deze actie is onomkeerbaar, u verliest de toegang tot uw bestelgeschiedenis, uw loyaliteitspunten, uw promotiecodes...) Maar het is mogelijk om een nieuwe klantenrekening aan te maken.

- Het is mogelijk om uw persoonlijke gegevens te exporteren vanuit uw klantenaccount.

- Voor elk ander verzoek om toegang, verkrijging, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling gegevensbescherming of de klantenservice op het volgende e-mailadres: contact@superset-nutrition.com

Inleiding

Deze pagina beschrijft de beginselen waarmee FITCORP gegevens van zijn klanten verzamelt. De op deze pagina beschreven elementen worden in detail uitgelegd in de FITCORP-principes voor gegevensbescherming.

Op deze pagina worden ook de verplichtingen van het veiligheids- en gegevensbeschermingsbeleid van FITCORP uiteengezet om uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Definities

Om een onnauwkeurige interpretatie te voorkomen, volgen hier enkele elementen om de gebruikte termen te begrijpen:

- Persoonsgegevens: elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd als "een identificeerbare natuurlijke persoon", d.w.z. een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

- Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés (verzamelen, vastleggen, doorgeven, opslaan, bewaren, opvragen, raadplegen, gebruiken, onderling koppelen, segmenteren, enz.)

Verantwoordelijke voor de verwerking

Elke verwerking van persoonlijke informatie die aan FITCORP wordt meegedeeld, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van FITCORP, 2791 chemin Saint Bernard SIRET-nummer: 75400036200014

Hoe verzamelen wij uw gegevens ?

Het verzamelen van uw persoonsgegevens (zoals naam en contactgegevens) is meestal gebaseerd op uw klantrelatie of andere relevante relatie met ons.

Wanneer u gebruik maakt van de netwerk- en communicatiediensten van FITCORP, bijvoorbeeld door te bellen of uw klantenrekening aan te maken, worden in onze systemen identificatiegegevens opgeslagen voor het gebruik van de diensten.

Wanneer u de websites van FITCORP bezoekt of pagina's laadt, laat u verschillende soorten anonieme browsegegevens achter, zoals uw IP-adres of browsegeschiedenis. De werking van de diensten is gebaseerd op cookies.

Wij kunnen gegevens verzamelen op basis van uw toestemming.

Wij nemen gesprekken met de klantenservice op, zodat wij indien nodig het werkelijke gesprek kunnen verifiëren.

Wij verzamelen ook gegevens van potentiële klanten wanneer zij deelnemen aan wedstrijden, prijstrekkingen of klantenevenementen.

Welke gegevens verzamelen we ?

De verzamelde gegevens omvatten uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct marketing informatie en toestemming, bedrijfscontactinformatie, bedrijfsnaam, door u verstrekte informatie, informatie over klantclassificatie, bestelling, levering, overeenkomst en facturering. Wij slaan gegevens op die aan u gekoppeld kunnen worden.

De gegevens die tijdens de communicatie worden gecreëerd en verzameld, omvatten informatie over de communicerende partijen, het tijdstip van de verbinding, routeringsinformatie, het protocol voor gegevensoverdracht, het verbindingsformaat en locatie-informatie.

Bij het surfen op internet worden "meetgegevens" verzameld met behulp van cookies. Deze gegevens kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld.

De klantinformatie die wij verzamelen helpt ons uw winkelervaring op de diensten van FITCORP te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over uw bestellingen, producten, diensten en promotionele aanbiedingen. We gebruiken deze informatie ook om onze administratie bij te houden en bij te werken, om u inhoud te bieden zoals verlanglijstjes en klantbeoordelingen, en om producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn. Wij gebruiken deze informatie ook om onze websites te verbeteren, fraude of misbruik te voorkomen of op te sporen, en om derden in staat te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren.

Lijst van soorten verzamelde informatie :
Informatie die u met ons deelt

Wij verzamelen en bewaren alle informatie die u via onze website of anderszins aan ons verstrekt. U kunt ervoor kiezen ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dit kan uw gebruik van onze diensten beperken. Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt om, onder andere, te reageren op uw verzoeken, uw toekomstige aankopen aan te passen, onze diensten te verbeteren en met u te communiceren.

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u met ons interageert, ontvangen en registreren wij bepaalde soorten informatie wanneer uw browser de website van FITCORP (https://www.superset-nutrition.com/nl/) of advertenties en andere inhoud op andere websites door of namens FITCORP bezoekt.

E-mail informatie

Om het nut en het belang van onze e-mails te maximaliseren en als uw computer het toelaat, ontvangen wij een bevestiging van de door FITCORP verzonden e-mails die u hebt geopend. Als u geen e-mails van ons wenst te ontvangen, volstaat het ons hiervan op de hoogte te brengen in uw account.

Hoe beheren wij uw informatie ?

Het personeel van FITCORP en haar dochterondernemingen en hun onderaannemers zijn verplicht tot geheimhouding bij de verwerking van uw gegevens. Wij bewaren de vertrouwelijkheid van uw gegevens en zorgen ervoor dat deze alleen worden gebruikt voor vooraf bepaalde doeleinden. Uw gegevens worden verwerkt met het oog op het produceren en leveren van communicatiediensten en andere inhoud, het ontwikkelen van diensten, het factureren, het leveren van een zo goed en volledig mogelijke dienst en het informeren over onze diensten.

Uw gegevens worden ook gebruikt voor klantprofilering aan de hand van facturering, gebruikshoeveelheden, lengte van de klantrelatie en externe classificaties. Wij gebruiken zowel beknopte gebruiksgegevens als persoonsgebonden gegevens om doelgroepen voor marketing te creëren.

Wij verwerken de gegevens van onze potentiële klanten voor direct marketing doeleinden. Wij streven ernaar dat de klantgegevens actueel en correct zijn. Wij verwijderen waar mogelijk verouderde en onnodige gegevens. Wij beschermen al uw gegevens door middel van persoonlijke, taakgerichte toegangsrechten en voorkomen dat derden toegang krijgen tot gegevens.

Waar sturen we uw gegevens naartoe ?

Wij zullen uw gegevens alleen doorgeven aan autoriteiten en andere telecommunicatiebedrijven voor zover dit wettelijk is toegestaan en zoals aangegeven in de bestandsbeschrijving.

Wanneer wij gebruik maken van onderaannemers, sluiten wij met hen beveiligingsovereenkomsten die ook betrekking hebben op het gebruik van uw gegevens. Wij zijn dus verantwoordelijk voor die behandeling namens u.

De beginselen inzake gegevensbescherming van FITCORP

Dit gegevensbeschermingsbeleid beschrijft de beginselen en praktijken die bij FITCORP worden gevolgd om de bescherming van de privacy, vertrouwelijkheid, communicatie en wettelijke bescherming van onze klanten te waarborgen.

FITCORP werkt dit beleid bij wanneer activiteiten of diensten veranderen of zich ontwikkelen. Om deze reden raden wij u aan de meest recente verklaring regelmatig door te nemen.

Belangrijke kernwaarden voor FITCORP zijn vertrouwelijkheid van klantgegevens en communicatie, en bescherming van de privacy van de klant bij alle bedrijfsactiviteiten. Bij de behandeling van de persoonsgegevens van onze klanten volgen wij de Franse wetgeving, bevelen en instructies van de autoriteiten en goede praktijken inzake gegevensverwerking.

FITCORP hanteert een zeer hoog niveau van gegevensbescherming. Persoons- en identificatiegegevens en locatiegegevens worden uitsluitend verzameld voor specifieke, vooraf bepaalde en rechtmatige doeleinden en worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

FITCORP beschermt de veiligheid van uw persoonlijke informatie tijdens de overdracht door het gebruik van SSL-software (Secure Sockets Layer), die informatie die u invoert versleutelt voordat deze naar ons wordt verzonden.

Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijke informatie van klanten. Al onze beveiligingsprocedures kunnen vereisen dat wij u om een bewijs van uw identiteit vragen voordat wij uw persoonlijke informatie aan u kunnen vrijgeven.

Wij leiden ons personeel voortdurend op in de beginselen van gegevensverwerking en controleren het gebruik van gegevens met passende middelen.

Algemene beginselen van het beheer van klantgegevens

De verwerking van persoonsgegevens moet altijd gerechtvaardigd zijn voor de activiteiten van FITCORP.

FITCORP verwerkt alleen de klantgegevens die nodig zijn voor haar activiteiten, zoals gedefinieerd in het gebruiksdoel dat is aangegeven in de bestandsbeschrijving van het klantenregister. Wij streven ernaar geen onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens te verwerken.

De verwerking van klantgegevens is gewoonlijk gebaseerd op een relevante relatie, informatie die wij ontvangen bij het gebruik of de registratie van een dienst of uw toestemming. Wij kunnen uw gegevens ook om andere redenen verwerken, bijvoorbeeld op uw verzoek of wanneer dit wettelijk verplicht is. Uw gegevens kunnen binnen FITCORP worden verwerkt. Wij moedigen onze klanten aan om hun contactgegevens regelmatig bij te werken.

Wij registreren uw gesprekken met onze klantenservice om een zakelijke transactie te verifiëren, om op uw verzoeken te reageren en om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en te ontwikkelen.

Als klant van FITCORP heeft u het recht om te controleren welke gegevens van u in onze informatiesystemen zijn opgeslagen, of dat er geen gegevens over u in ons bestand zijn opgenomen. U kunt ook het gebruik van uw gegevens weigeren overeenkomstig de desbetreffende wetgeving. De controle kan eenmaal per jaar kosteloos worden uitgevoerd.

Het verzoek om inzage in de gegevens moet worden gedaan met een ondertekend document tussen FITCORP en u.

Verzameling, opslag, opvraging en verwerking van persoonsgegevens

Register van gegevens die rechtstreeks via FITCORP-diensten zijn verzameld:

Contactformulier

- Verzamelde gegevens e-mail en bericht

- Doelstelling beheer van klantenrelaties

- Bewaring van gegevens database registratie

- Houdbaarheid 1 jaar

- Toegang tot gegevens de afdeling klantenrelaties van FITCORP

- Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? geen

Aanmaken van een klantenrekening

- Verzamelde gegevens wij slaan de volgende informatie over u op: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct marketing informatie en toestemming, bedrijfscontactinformatie, bedrijfsnaam, door u verstrekte informatie, informatie over klantclassificatie, bestelling, levering, overeenkomst en facturering. Wij slaan alles op wat met u in verband kan worden gebracht.

- Doelstelling: Bestelling / Ordertracering / Adres / Retourzendingen / Loyaliteitsbeheer

- Bewaring van gegevens : Database registratie

- Houdbaarheid klant levensduur / Klanten die 2 jaar inactief zijn geweest worden verwijderd

- Toegang tot gegevens logistiek (gedeeltelijk, alleen gegevens met betrekking tot de verwerking en verzending van uw bestelling) / Marketing / Klantenservice

- Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? geen

Inschrijfformulier nieuwsbrief

- Verzamelde gegevens : e-mail

- Doelstelling marketing e-mails

- Bewaring van gegevens : Opt-in in database

- Houdbaarheid opt-in duur van de klant, behalve bij weigering door de klant

- Toegang tot gegevens de marketingafdeling

- Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt? geen

In overeenstemming met de Franse wet inzake informatica en burgerlijke vrijheden kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze laten corrigeren via de contactknop bovenaan deze pagina.

Register van gegevens die via de diensten van FITCORP aan onderaannemers worden doorgegeven:

Zend Blauw

- Provider informatie: https://fr.sendinblue.com/

- Plaats van levering: Frankrijk

- Doelstelling: Marketing e-mails

- Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Nee

- RGPD Handvest van de provider: https://fr.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Facebook

- Provider informatie: https://www.facebook.com/

- Locatie Provider: Verenigde Staten

- Doel: Inloggen op uw klantenaccount op de site via uw Facebook-account

- Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Ja

- RGPD Handvest van de provider: https://www.facebook.com/

Google Analytics

- Provider informatie: https://analytics.google.com/analytics

- Locatie Provider: Verenigde Staten

- Doelstelling: Analyse van het verkeer op de site + Remarketing

- Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Ja

- RGPD Handvest van de provider: https://privacy.google.com/intl/fr_fr/businesses/compliance/

Google Adwords

- Provider informatie: https://adwords.google.com

- Locatie Provider: Verenigde Staten

- Doelstelling: Reclame + Remarketing

- Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Ja

- RGPD Handvest van de provider: https://privacy.google.com/intl/fr_fr/businesses/compliance

Gegevens verzenden en delen

FITCORP mag uw gegevens alleen aan derden verstrekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij verstrekken informatie op verzoek aan autoriteiten, bijvoorbeeld de politie en veiligheidsautoriteiten, alsook aan andere autoriteiten om de redenen die in de wetgeving zijn gespecificeerd.

Klanteninformatie is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en wij zijn er niet op uit deze te verkopen. Deze informatie wordt alleen gedeeld zoals hierboven beschreven en voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid met FITCORP, die ofwel onderworpen zijn aan dit Privacybeleid of regels hebben die minstens even beschermend zijn als de regels beschreven in dit Privacybeleid.

Bovendien kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onderaannemers, in welk geval wij ervoor zullen zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens gehandhaafd blijft en wij ook in dit geval verantwoordelijk zullen zijn voor het gegevensbeheer. Indien wij uw gegevens buiten de EU-regio verwerken, zullen wij uw gegevens beschermen door ervoor te zorgen dat de verwerker een passende verwerking van uw gegevens garandeert.

Verwerking van identificatie- en locatiegegevens in verband met elektronische communicatie

FITCORP behandelt alle gegevens en berichten die ontstaan tijdens de communicatie als vertrouwelijk. Ons personeel is gebonden door een geheimhoudingsplicht en een verbod om vertrouwelijke berichten of andere vertrouwelijke informatie te gebruiken. Wanneer communicatie via een netwerk plaatsvindt, laat deze altijd een spoor achter. Deze netwerksporen worden identificatiegegevens genoemd als ze aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Netwerksporen ontstaan bijvoorbeeld bij het voeren van telefoongesprekken, het verzenden van e-mails en SMS, of bij het surfen op internet, en kunnen informatie bevatten over de bellers, de verbindingsroute of routering, het gebruikte protocol voor gegevensoverdracht, de gebeurtenis en de gebruikte terminals of hun locatie.

FITCORP beheert de identificatie- en locatiegegevens van de communicatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten behoeve van bijvoorbeeld de implementatie en het gebruik van diensten, facturering en technische ontwikkeling. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor de facturering aan andere dienstverleners, voor zover nodig.

FITCORP kan ook identificatiegegevens behandelen in geval van misbruik, inbreuk op de gegevensbeveiliging en herstel van storingen.

In alle bovengenoemde situaties verwerken wij identificatie- en locatiegegevens alleen voor zover dat nodig is om een bepaalde specifieke taak uit te voeren.

Gebruik van locatiegegevens

Voor een echte locatiemethode waarbij de verblijfplaats van een andere persoon kan worden gevolgd, is de toestemming van de te lokaliseren persoon vereist. De klant mag helemaal niet gelokaliseerd worden als hij/zij geolokalisatiediensten weigert.

Als wij locatiegegevens doorgeven aan aanbieders van locatiediensten, zorgen wij er op passende wijze voor dat de te lokaliseren persoon daarmee instemt.

Personen die gemachtigd zijn om identificatie- en locatiegegevens te beheren

Alleen specifieke personen bij FITCORP die voor hun werk toegang moeten hebben tot identificatie- en locatiegegevens, mogen deze gegevens verwerken.

In de praktijk wordt alleen toestemming verleend aan personen die taken uitvoeren in verband met facturering, onderhoud of ontwikkeling van netwerken of communicatiediensten, preventie en onderzoek van misbruik, klantenservice en marketing. Personen die gerechtigd zijn gegevens te verwerken, mogen deze alleen verwerken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van individuele taken.

Duur van de verwerking van de identificatie- en locatiegegevens en de opslag van de gegevens

Wij verwerken identificatie- en locatiegegevens zo lang als nodig is voor facturering, technische ontwikkeling, probleemoplossing, marketing, onderzoek naar misbruik of gegevensbeveiliging. De verwerking vindt echter alleen plaats voor zover de handelingen dit vereisen en zonder de vertrouwelijkheid van een bericht en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onnodig in gevaar te brengen. Wij bewaren de vereiste factureringsgegevens ten minste één jaar vanaf de vervaldatum van de factuur en maximaal drie jaar vanaf de vervaldatum van de factuur, tenzij het noodzakelijk is de gegevens langer te bewaren. Anders worden de gegevens bewaard in de mate waarin dat is toegestaan en vereist door de relevante wetgeving.

Websites, bezoek tracking

Wij verzamelen ook gegevens over webbezoeken. Dit omvat het IP-adres en de bijbehorende DNS-naam, de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd, de naam en het adres van de bezochte pagina, het tijdstip waarop de pagina werd geladen en het type browser.

Het IP-adres is een identificatie die nodig is voor de werking van het internet en die wordt gebruikt om berichten die via het internet worden verzonden naar de juiste locaties te leiden. In de regel is het niet verbonden met de persoon die de computer gebruikt, maar het kan wel verbonden zijn met de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd. De IP-adresverbinding kan op verzoek van de autoriteiten tot stand worden gebracht.

Cookies

Als klant van FITCORP kunt u onze websites anoniem bezoeken. Zoals de meeste websites maken wij echter gebruik van cookie-technologie. Wanneer u onze website bekijkt, stelt de cookie een willekeurig nummer in voor de browser dat uw identiteit niet aangeeft. Cookies helpen FITCORP te bepalen welke delen van haar websites het populairst zijn, waar bezoekers naartoe gaan en hoe lang ze blijven. De gegevens worden gebruikt om diensten te implementeren en te ontwikkelen en advertenties op de websites te richten.

U kunt voorkomen dat de cookie wordt opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de navigatie op de pagina's of de website trager of onmogelijk wordt.

Gegevensbeveiliging

Wij garanderen de beveiliging van onze dienstgegevens met methoden die in verhouding staan tot de ernst en de geavanceerdheid van de bedreigingen en de kosten.

FITCORP draagt zorg voor het uitvoeren van acties om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen of om verstoringen die de gegevensbeveiliging aantasten op te heffen. Anderzijds wenden wij alle middelen aan om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de berichten of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet in het gedrang komt bij het uitvoeren van bovengenoemde acties.

Wij verstrekken informatie over de gegevensbeveiligingsacties van onze diensten en andere gegevensbeveiligingskwesties via passende kanalen, zoals onze website of nieuwsbrieven voor klanten.

Om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen en verstoringen van de gegevensbeveiliging op te heffen, kunnen wij onder meer de ontvangst van elektronische berichten verhinderen, virussen en andere kwaadaardige software uit berichten verwijderen en andere technische en vergelijkbare maatregelen nemen, binnen de toegestane en vereiste grenzen die in de desbetreffende wetgeving zijn gespecificeerd. Wij gebruiken fysieke, administratieve en technische beveiligingen om berichten en identificatiegegevens die via het communicatienetwerk worden verzonden geheim te houden. Deze maatregelen verminderen dus het risico dat uw gegevens aan derden worden meegedeeld en voorkomen misbruik of andere ongeoorloofde toegang. Sommige van onze diensten maken ook gebruik van gestandaardiseerde encryptiemethoden.

Als gebruiker van de diensten van FITCORP moet u ook de meest geschikte methoden gebruiken om uw eigen gegevens te beveiligen. Wij raden u aan onze diensten en uw terminals zorgvuldig en gecontroleerd op te slaan en te gebruiken, bijvoorbeeld door veilige codes en unieke wachtwoorden te gebruiken, en voldoende antivirus- en firewalldiensten te gebruiken en deze en het besturingssysteem up-to-date te houden.

Klantencommunicatie en direct marketing

FITCORP stuurt klantenberichten over haar producten en diensten naar haar klanten via de toestemming die beschikbaar is in de klantenaccount.

FITCORP stuurt ook direct marketingberichten in elektronisch formaat. U hebt het recht om te weigeren en te verbieden dat FITCORP u direct marketingberichten stuurt, eenvoudigweg door de instructies in het bericht te volgen of via uw klantenaccount op onze website.