Wettelijke kennisgeving

Uitgever

De website https://www.superset-nutrition.com/nl/ wordt gepubliceerd door de onderneming FITCORP, SAS met een kapitaal van 1.200.100€ ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés onder het nummer 754 000 362 waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 2791 Chemin St Bernard 06220 Vallauris

Telefoon : 09 78 45 02 89

E-mail : contact@superset-nutrition.com

Intellectueel eigendom

De algemene structuur van de site https://www.superset-nutrition.com/nl/ evenals de grafische teksten, beelden, geluiden en video's die er deel van uitmaken, zijn eigendom van de onderneming FITCORP of haar partners. Elke weergave en/of reproductie en/of exploitatie van deze site, geheel of gedeeltelijk, door welk middel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf FITCORP of zijn partners is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen krachtens de artikelen L 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

Computerwetten en -vrijheden

In overeenstemming met de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, heeft iedereen het recht zich te verzetten tegen (art. 38), toegang te krijgen (art. 39), gegevens die hem betreffen te corrigeren of te verwijderen (art. 40).

Dit recht kan worden uitgeoefend door het verstrekken van een identiteitsbewijs:

- Per post: FITCORP - BP 274 - 06227 VALLAURIS CEDEX

- Per e-mail: contact@superset-nutrition.com

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. In het bijzonder verbindt FITCORP zich ertoe de vertrouwelijkheid van de via e-mail verzonden berichten te respecteren.